Pracovisko budúcnosti začína človekom, až potom sa mení na priestor

Tisíce rokov ľuďom trvalo, kým sa ich pracovný život presunul z polí do tovární. Prešlo však len niekoľko generácií a symbolom pre prácu, pracovisko, ale aj pokrok, sa v 20. storočí stala kancelárska budova.

Aj keď sa tento typ práce dostal do “mainstreamu” pomerne nedávno, stihol za posledných 50 rokov prejsť dynamickým vývojom. Nové stavebné postupy a materiály umožnili kancelárskym budovám a firmám rásť do obrovských rozmerov a zamestnávať na malej ploche stovky, ba až tisíce ľudí. Na to musela reflektovať manažérska veda, organizačné štruktúry a celé firemné kultúry.

Samotné pracovné prostredie kancelárií sa dynamickým zmenám v ponímaní práce nestíhalo prispôsobovať. Dlho sa na ľudí nazeralo ako na zdroj pracovného výkonu, ktorý treba v priestore optimálne usporiadať, nie ako na komplexné bytosti, ktoré si do práce nosia viac, než len svoju pracovnú stránku. Človek nie je evolučne prispôsobený na svet pravých uhlov, sedavú prácu a nepretržité 8-hodinové sústredenie. Odrazilo sa to v neustálej potrebe zápasiť s klesajúcou produktivitou, nízkou motiváciou, nehovoriac o dopadoch na zdravie a duševnú pohodu tých, ktorí v tomto prostredí trávia značnú časť života.

Trendy v architektúre a dizajne pracovísk na tieto zmeny reagovali pomaly, avšak potreba zásadnej zmeny bola “na stole” už dlho. Aj developer HB Reavis si uvedomuje, že má zodpovednosť za kvalitu života v zónach, ktoré vytvára. Preto ako jeden z najväčších poskytovateľov pracovných priestorov v Európe prichádza s novou stratégiou Workspace as a Service (WaaS), ktorá na projekty nenazerá iba ako na sklo, betón, garáže a metre štvorcové pre stoly a stoličky. Budúcnosť práce vidí v ucelených zónach, kde vznikajú siete ľudí, firiem a technologických riešení, ktoré vytvárajú prostredie pre vysoký výkon a zároveň dbajú o ich duševnú pohodu a zdravie.

Hardvér aj softvér

Pre jednoduchšie vysvetlenie toho, čo všetko WaaS ponúka, sa dá použiť analógia s počítačmi. Budova je hardvér - sklo, betón, oceľ, kameň, skrátka všetko, čo stavbu robí účelnou aj estetickou. Človek je užívateľ. Aby mohol budovu naplno využívať (tak ako počítač), potrebuje softvér, ktorý spojí jeho schopnosti, myšlienky a nápady a technické možnosti hardvéru. A presne to robí služba WaaS. Dodáva k “hardvéru” budovy aj “softvér” a spája ich do jedného funkčného celku spolu s ľuďmi, pričom užívateľská skúsenosť človeka je na prvom mieste.

Kvalitné materiály a technika

Vytvárajú trvalo udržateľnú lokalitu s nízkymi energetickými nárokmi, zdôrazňujú estetickú stránku budovy a vytvárajú zdravé prostredie. Funkčné riešenie zaručí prísun svetla, tepla, kvalitného vzduchu podľa potreby v konkrétnom mieste. Najlepšie podmienky za každých okolností, pri najväčšej možnej úspore.

Flexibilné priestory

Vnútorný priestor je prispôsobiteľný potrebám konkrétneho nájomníka, ktoré je jednoduché premietnuť aj do nájomnej zmluvy.

Estetika

Vytvára pozitívny vzťah k lokalite, vplýva na wellbeing a podčiarkuje silu značky.

Produktivita a wellbeing

Človek je produktívny rôznymi spôsobmi, na čo potrebuje rôzne typy priestoru. Kvalitné pracovisko má tiché miesta na sústredenú prácu osamote, zóny na tímovú spoluprácu, podmienky na networking a tiež priestor, kde môže na chvíľu vypnúť a načerpať nové sily.

Prepojenia

Každá zóna funguje dobre len vtedy, ak ľuďom poskytuje rôzne príležitosti. Od vytvorenia osobných a pracovných vzťahov na úrovni jednotlivcov, organizačných zložiek, aj celých firiem, až po možnosti kvalitného stravovania, osobnostného rozvoja a oddychu.

Komunita

Každý rád niekam patrí. Priestor pre vznik a fungovanie komunít s rôznymi záujmami pomáha prilákať a rozvíjať talenty. Podporuje aj budovanie rovnováhy medzi pracovným a osobným životom, čo sa pozitívne prejaví na spokojnosti jednotlivcov.

Inovácie

Kvalitná kancelárska zóna umožňuje prepájanie biznisov a odvetví, čím vzniká jedinečné podhubie pre nové nápady a myšlienky.

Bez kvalitného “softvéru” vznikajú bezútešné miesta kam si ľudia chodia “odsedieť” osem hodín. Ak chýba poriadny “hardvér”, sústredenie sa na prácu bude omnoho náročnejšie kvôli nevyhovujúcim podmienkam a nutnosti neustále riešiť technické problémy. Pre HB Reavis a stratégiu WaaS je veľmi dôležité spojiť oba tieto prístupy do jedného funkčného celku, ktorý ďaleko presahuje hranice jednej budovy. V jednej zóne tak vzniká niekoľko mestotvorných prvkov, ktoré nanovo definujú lokalitu a vzťah širokej verejnosti k nej. Zároveň však dokážu vnímať aj potreby ľudí, ktorí v nej pracujú a napomáhať k ich celkovej spokojnosti.

V Bratislave je toho príkladom bývala industriálna zóna Nivy, transformujúca sa na Nové Nivy, v ktorej už dnes vedľa seba sídlia startupy, inovatívne firmy, freelanceri a veľké korporácie. Vďaka stratégii WaaS, aplikovanej v komplexe Twin City, Nivy Tower a ďalších projektoch, ako Nové Apollo či Mlynské nivy Košická, tak vzniká unikátny biznis ekosystém so Stanicou Nivy, ktorá plní dôležitú dopravnú a obslužnú funkciu pre celú zónu Nové Nivy.

Symbióza ľudí, budovy a celej zóny prospieva všetkým

Ľudia, firmy a budovy sa navzájom potrebujú a jedno bez druhého nemá opodstatnenie. Spolu tvoria zložitý funkčný mechanizmus, ktorý je schopný prinášať hodnoty pre celú spoločnosť. Ako každý vzťah, aj “spolužitie” ľudí a budov bude fungovať, ak doň obe strany dajú to najlepšie.

Čím lepšie pracovné podmienky firma ponúka, tým lepšie sa to podpisuje na produktivite, ale aj zdraví ľudí zdržujúcich sa v danom priestore. Zvýši sa záujem talentovaných uchádzačov, zlepší sa výkon každého jednotlivca, čo sa určite pretaví aj do hospodárskych výsledkov. Už dnes sme svedkami toho, že budovy, ktoré vytvárajú prostredie pre úspech, lákajú ďalšie prestížne a ambiciózne firmy, ktoré predstavujú príjmy pre developera a biznisové podhubie pre celé mesto. Tento efekt vie byť multiplikovaný v prípade celých mestotvorných zón, akými sú, napríklad, Nové Nivy.

Aby takáto symbióza mohla vzniknúť, stratégia WaaS prináša nový pohľad na produktivitu na pracovisku a kombinuje ju s využitím dát a ľudským prístupom.

Priestor pre rôzne typy produktivity

Pri zriaďovaní kancelárskeho priestoru by si firmy nemali klásť iba otázku, koľko percent z plochy bude tvoriť open space a ako sa rozmiestnia jednotlivé oddelenia. Produktivita má totiž viacero podôb a každá z nich by mala mať možnosť nájsť uplatnenie.

Sústredenie

Nízka produktivita práce znamená citeľné finančné straty. Je preto pochopiteľné, že rušivým a stresovým faktorom na pracovisku sa venujú mnohé štúdie a prieskumy. Vo všeobecnosti sa zhodujú na tom, že najviac ľudí je nespokojných, pokiaľ nemajú k dispozícii vizuálne aj akusticky oddelený priestor na nerušenú prácu osamote. Rôzne vyrušenia ako dôvod poklesu produktivity uvádza ako problém takmer každý respondent naprieč výskumami.

Človek, ktorý sa nedokáže naplno venovať svojej práci, nebude dosahovať výsledky. Nastúpi frustrácia a stres. Ak pretrváva dlhodobo, môže mať za následok zhoršený zdravotný stav zamestnanca, ba dokonca jeho odchod. Vo väčšom meradle to môže prispieť k tomu, že firma bude mať ťažkosti prilákať a udržať kvalitných ľudí, ktorí sú si dostatočne vedomí svojich nárokov na kvalitný výkon.

Spolupráca

Možnosť “odstrihnúť sa” pomáha koncentrácii jednotlivca, no bez tímovej spolupráce a koordinácie väčších organizačných celkov firmy fungovať nemôžu. Riešenie tejto otázky začína voľbou vhodného layoutu. Základom je umiestniť jednotlivé zložky tak, aby mohli čo najjednoduchšie spolupracovať a prispôsobiť typ priestoru ich pracovnej náplni a eliminovať rušivé vplyvy. Je to úloha, ktorá vyžaduje dokonalú znalosť fungovania firmy a manažmentu, zber dát a poznatky z ďalších odborov ako je sociológia či ergonómia. Pre efektívnu spoluprácu jednotlivcov treba taktiež vytvoriť vhodné priestory na stretávanie sa s dostatočnou kapacitou, kde skupiny nebudú rušiť nezúčastnených.

Oddych

Tak, ako sa vrcholový športovec nezaobíde bez kvalitnej regenerácie, ani pracovník v kancelárii nebude schopný podávať špičkový výkon nepretržite. Ak nebude mať možnosť počas dňa na chvíľu vypnúť, mozog skrátka nedovolí poriadne sa sústrediť. Oddychové zóny, kde sa dá nerušene porozprávať, pripraviť si vlastný obed či, skrátka, všetko na chvíľu nechať tak, sú veľmi ceneným “artiklom” pre väčšinu šikovných ľudí. Je to totiž signál zo strany firmy, že o svojich zamestnancov dbá a snaží sa im vychádzať v ústrety, čo potvrdzujú aj dáta z prieskumu.

Dáta a ľudskosť zároveň

Dáta sú dôležitým zdrojom poznatkov pre zlepšovanie fungovania firiem a ľudí v nich. Na spokojnosť a produktivitu sa ale nedá nazerať iba cez čísla. WaaS prichádza so službami, ktoré neberú do úvahy iba to, ako má pracovisko fungovať a vyzerať, ale aj to, ako s ním budú pracovníci prichádzať do kontaktu.

Priestor odrážajúci vnútorné potreby firmy

Princípy tvorby kvalitného pracoviska sú jednoduché na pochopenie, s ich realizáciou je to však o čosi náročnejšie. Firma je zložitý systém pevne spojený s priestorom, takže je ťažké ju len tak “chytiť a preniesť” bez narušenia jej chodu. Presun do nových priestorov je však zároveň príležitosťou, ako zlepšiť jej fungovanie už od základu, pokiaľ si firma zodpovie na dôležité otázky, ako môže nový priestor napomôcť ďalšiemu rozvoju. To znamená veľa prekážok, ale aj príležitostí.

V rámci konceptu WaaS ponúka HB Reavis svojim klientom službu divízie Origameo, ktorá sa zameriava na navrhovanie a realizáciu pracovísk na mieru. Pokrýva celý proces, od zberu dát a analýz, cez vytvorenie stratégie, až po exekúciu celého návrhu (fitout). Nový priestor si vyžaduje aj organizačné zmeny a množstvo komunikácie. Origameo dokáže riešiť otázky a podnety zamestnancov týkajúce sa zmien, pomôže vysporiadať sa s počiatočnou neistotou. Tým to však nekončí. Pomáha klientom vyhodnocovať úspešnosť celej relokácie a navrhne ďalšie kroky na zlepšenie. Vo finále tak vzniknú na mieru šité pracovné priestory zohľadňujúce firemnú kultúru a požiadavky manažmentu a zamestnancov. Nové priestory nebudú iba novým štartom, ale ďalšou silnou konkurenčnou výhodou.

Flexibilita

Nie každá firma sa však nachádza v štádiu, kedy pre ňu majú veľké priestory na mieru opodstatnenie. Najmä prvé roky bývajú dynamické a sťahovať sa každých pár mesiacov je neekonomické a navyše vyčerpávajúce. Služba Qubes túto potrebu eliminuje. Klientom ponúka modulové priestory, ktoré spájajú prispôsobivosť coworkingu s výhodami full-servisu bizniscentra. Ak sa klient rozrastie, jednoducho si prenajme ďalšiu “kocku” so všetkou potrebnou infraštruktúrou, ktorú si pričlení k svojim doterajším priestorom.

Podhubie nápadov

Z histórie vieme, že najprevratnejšie myšlienky sa rodili vždy na križovatkách obchodných ciest a kultúr. Presne to potrebuje aj biznis, aby sa mohol vyvíjať, zlepšovať a meniť životy. Potrebuje priestor, kde sa prelínajú firmy všetkých veľkostí, pôsobiace v rôznych odvetviach a ľudia s rôznymi talentmi. Zväčša stačí malý impulz, ako napríklad kvalitný event, a všetky tieto zložky sa skoncentrujú na jednom mieste. Spustí sa reťazová reakcia stretnutí a spoluprác, ktoré prinesú nové pracovné príležitosti a úspechy. A HubHub je presne takýmto miestom. Je to priestor, kde sa môže uchytiť jeden freelancer, ale napríklad aj adresa pre rozrastajúci sa startup. Zároveň je to komunita, ktorá sa navzájom podporuje a pomáha rozvíjať svoje schopnosti.

Prívetivé technológie

Funkcionality budov a pracovísk by mali byť pre užívateľov čo najjednoduchšie na použitie a zároveň veľmi adresne riešiť ich bežné potreby. Nebudú sa tak musieť venovať činnostiam s vyššou pridanou hodnotou, než je vetranie, či hľadanie zasadačky, alebo volanie údržbára.

Symbiosy je technológia, ktorá ľuďom vytvára ideálne podmienky a zároveň umožňuje využívať možnosti budovy naplno. Riešením zbytočných úloh spojených s chodom kancelárie trávia pracovníci priemerne jednu hodinu týždenne. So Symbiosy je to ako mať v tíme človeka navyše, ktorý sa stará o komfort všetkých a pomáha im odbúrať desiatky drobných a neproduktívnych úloh denne, ktoré zbytočne oberajú o nervy a čas.

Lepší a kvalitnejší život

Do práce si každý nosí aj osobný život. To, ako sa človeku darí v súkromí, ovplyvňuje aj jeho pracovný výkon. Prečo by teda nemohol pracovný život pozitívne ovplyvniť aj ten mimo kancelárie? Aj o to sa stará služba More. Okrem toho, že sa zaoberá denným chodom budovy a pohodlím nájomníkov, snaží sa im pomôcť vyriešiť rôzne bežné starosti života, pokým sú v práci. Odoslanie balíka, odvoz vecí do čistiarne alebo umytie auta nemusia zamestnanci riešiť na úkor obednej pauzy či voľného času. Zdieľaný mestský bicykel zase uľahčí presun na stretnutie či na obed. No v rámci balíka More by HB Reavis toho klient dostane ešte ďaleko viac. Cez rôzne kultúrne, zdravotné či gastro eventy pomáha ľuďom z pracovísk vyplniť voľný čas a začleniť sa do lokality aj do okolitých komunít.

Piata hodina nemusí znamenať, že sa bude každý ponáhľať domov. Ak majú ľudia dostatok možností, ako sa s pracoviskom zžiť, bude pre nich symbolizovať miesto, kam sa môžu tešiť a kde im je dobre. Zaručene sa to odrazí aj na chuti do práce a ich fyzickom a duševnom zdraví. O niečo vyššia investícia do kvalitných priestorov sa vďaka tomu v dlhodobom horizonte násobne vráti.

Kvalitné pracovisko zlepšuje životy

Príjemné, nápadito zariadené firemné priestory nie sú len vecou dobrého dojmu. Hlavným dôvodom je ľahšie sústredenie, väčšie potešenie z práce a celkovo lepší výkon ľudí, ktorí v ňom denne trávia celé hodiny.

Dobré výsledky prinášajú do tímu atmosféru nadšenia a spokojnosti a tento efekt sa postupom času nabaľuje. Človek sa v takomto prostredí cíti vyrovnanejšie a sebavedomejšie. Pre firmu, ako aj zamestnancov je najprínosnejšie hlavne to, že pozitívne psychické rozpoloženie prispieva k pevnejšiemu telesnému zdraviu a kratším absenciám, nižším nákladom na zdravotnú starostlivosť a celkovo k menšej miere odchodov.

Aby sa na pracovisku mohli ľudia cítiť dobre a aby synergia pozitívnych efektov človeka bola čo najväčšia, malo by spĺňať niekoľko základných predpokladov.

Kultúra prostredia

Aj v urbanizme platí princíp, že v prostredí, ktoré je funkčné a estetické, rastie životná úroveň, spokojnosť, ba dokonca klesá kriminalita. To isté platí aj v oveľa menšom meradle v prostredí, akým je kancelária. Ak je dobre navrhnutá a zariadená kvalitnými materiálmi a vybavením, umožňuje ľuďom robiť si svoju prácu lepšie, bez rozptýlení, s pocitom väčšieho pohodlia a istoty. Dobrý pocit jednotlivcov sa následne prenáša aj do medziľudských vzťahov na formálnej aj neformálnej úrovni.

V rámci stratégie WaaS sa presne o tento aspekt stará Origameo. Postará sa nielen o “cool factor”, ale aj o správnu rovnováhu medzi kanceláriou a “obývačkou” v priestore, kde produktivita pramení z dobrého pocitu, nie z príkazov a autorít.

Zdravie a rovnováha

To, že sedavý životný štýl nie je zdravý, je známe už dlho. Najnovšie poznatky však naznačujú, že dlhodobé sedenie v kombinácii so všeobecným nedostatkom pohybu môže mať na telo porovnateľné dopady ako dlhodobé fajčenie. Aby sa tieto vplyvy minimalizovali, zamestnávateľ by mal ľuďom podľa možnosti poskytnúť aj iné alternatívy. Stand desky, prípadne dedikované oddychové zóny, kde si môže dať človek aspoň malú rozcvičku alebo inú aktivitu nevyžadujúcu sedenie. Aj drobná aktivita v rozsahu niekoľkých minút dokáže pomôcť pri prevencii dlhodobých problémov, ako napríklad bolesť chrbta. Minimalizovať následky je polovica úspechu, druhá polovica spočíva vo vytváraní príležitostí zdravo žiť a prenášať si nové návyky a poznatky aj do osobného života.

Vzťah medzi prácou a osobným životom je najlepšie vyvážený, pokiaľ si človek prenáša radosť z jedného do druhého a medzi jednotlivými zložkami života si prenáša čo najmenej negatív. O aktuálnosti tejto témy svedčí aj to, že sa v spoločnosti začína čoraz viac hovoriť o problémoch, akými sú stres, vyhorenie a búrajú sa tabu okolo otázok duševného zdravia.

Firmy, ktoré sú známe tým, že podporujú budovanie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, lákajú šikovných ľudí a nemusia sa s konkurentmi pretekať v nafukovaní benefitových balíčkov. Kultúra rovnováhy pomáha udržať si talentovaných ľudí dlhodobo, čím sa šetrí čas aj výdavky pri recruitingu, tréningu a udržaní si čo najväčšieho počtu najlepších “mozgov” vo firme.

Služba More, ktorá je súčasťou stratégie WaaS sa stará presne o tieto aspekty. Ponúka možnosti zdravého pohybu vďaka flotile zdieľaných bicyklov a možnosť zúčastňovať sa na eventoch prispôsobených preferenciám a chutiam ľudí pracujúcich a žijúcich v zóne ako Nové Nivy, kde je WaaS súčasťou DNA lokality.

Spoločnosti, ktoré si uvedomovali potrebu venovať sa kvalite života svojich ľudí, dlho nazerali iba na ich fyzickú stránku. Permanentky do posilňovní, wellnesovov či rozdávanie krokomerov sa stalo bežnou súčasťou korporátnych benefitov. Dáva to zmysel pri boji s mnohými chorobami, ktoré začali byť s príchodom kancelárskej práce čoraz rozšírenejšie a ročne stoja zdravotnícke systémy, ale aj samotné firmy milióny eur.

V mnohých prípadoch však ostalo iba pri tom a organizáciám chýba holistickejší prístup, ktorý neignoruje skutočnosť, že aj vnútorné rozpoloženie ľudí má vplyv na výkonnosť.

HB Reavis, ako najväčší poskytovateľ pracovných priestorov v Európe, stojí na čele zmeny doterajšieho postoja, ktorý staval na tom, že emócie sa do práce nenosia. Naopak, budúcnosť pracovísk stavia na tom, aby túto prirodzenú ľudskú súčasť využil na zvyšovanie výkonnosti firiem aj spokojnosti ľudí v nej.